... novinář a publicista ...

Novinky

29.01.2011 15:44

Pozvánka na přednášku

 Počátky křesťanství na Moravě

přednáší prof. PhDr. Miloslav Pojsl

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

úterý 1. února v 16. 30 hodin

 

24.01.2011 21:02

Slovácké folklorní drahokamy: Jiří Jilík opět knižně „putuje“ po Slovácku

  Již před časem jsem se právě z týdeníku Slovácko dozvěděl, že můj přítel, spisovatel a publicista, uherskohradišťský Jiří Jilík  vydal pokračování své knihy s příznačným názvem Jdu Slováckem krásným. Z mnoha jeho dalších knih se vztahem ke Slovácku v tomto úvodu připomínám předešlé knížky národopisných fejetonů s názvem Rebelové proti všednosti (vydána v roce 2003) a Jdu Slováckem krásným I (vydána v roce 2008).

  V ediční poznámce k nové knížce autor čtenáři sděluje: „Čtenáři se dostává další výbor z mé novinářské tvorby. Většina fejetonů a reportáží inspirovaných Slováckem, jeho tradicemi a jejich nositeli, byla publikována v průběhu posledního desetiletí na stránkách Slováckých novin, Malovaného kraje nebo odezněla jako průvodní slova folklorních pořadů.“ A ve vlastním úvodu nejnovější knihy předesílá: „Obě předešlé knížky jsem otevíral úvahou. Činím tak i v tomto případě, jen tentokrát nepoužiji myšlenky vlastní, ale vypůjčuji si od znalce dětských duší, tajemnosti domova a buditele genů Vlastimila Ondry.“ Jeho odpověď na otázku položenou v jednom on-line rozhovoru považuje autor za nejvýstižnější vyjádření k tématu lidových tradic na počátku 3. tisíciletí. Na otázku: Proč si myslíte, že je v dnešním medializovaném a globalizovaném světě dobré udržovat staré tradice? K čemu to vůbec je?, zazněla z úst nivnického pana učitele a pěstitele místních dětí následující odpověď:  „V dnešním medializovaném a globalizovaném světě je dobré být především sám sebou. Ony ty tradice pak přijdou s vámi samosebou. Budou i v takovém světě navždy, nevymýtitelně přítomny.“

  Nová knížka přináší na bezmála 130 stranách 23 poutavých textů, které jsou tentokrát doplněny 13 (včetně obálky) barevnými obrázky jednoho z nejvýraznějších mladých autorů regionu Slovácka z okruhu neprofesionální výtvarné tvorby Františka Pavlici. Vloženými obrazy – cyklem barevných litografií - zachytil poetikou insitního umělce slovácký rok a jeho tradice a zvyky.

  Listuji novou knihou, pomalu čtu, nechávám se vtáhnout do popisovaných událostí, představuji si jednotlivé postavy, které s autorem zažívají něco neobvyklého. Letím očima po řádcích, ne popořádku, spíše co mne na první pohled, na první spočinutí očí zaujme. Chtěl bych vybrat něco zajímavého, něco, co by knížku přítele J. Jilíka charakterizovalo, ale takto vybrat část textu nelze. Jako by byl neuchopitelný, odstavec nejde vytrhnout z místa, kam jej autor zasadil. Řádky čtené souvisí s řádky předcházejícími i následujícími, reportáže i knihu je třeba číst celou, snad jedním dechem. Tak je autor vnímavým pozorovatelem dění na slováckém venkově i pečlivým a důvěrným šiřitelem prožitého. Přemýšlím, v čem je síla Jilíkových sdělení. Byť jsem také po celý svůj profesní i osobní život obklopen folklorem a lidovými tradicemi, nalezení odpovědi ani pro mne není jednoduché. Ale přece, má mysl přináší po chvíli dalšího listování a čtení odpověď. Síla Jilíkových národopisných fejetonů je přece v tom, že popisují nejen náš život, že nám uměleckým slovem přibližují to, co se děje - námi často nevnímáno – stále a trvale kolem nás, ale že nám autor tyto děje odkrývá, přibližuje, osobitě a vnímavě představuje. Najednou vidíme více, slyšíme více, prožíváme více. Společně s autorem knihy jsme našli podstatu nejen našich slováckých tradic, ale především kouzlo a mnohoznačnost proměn všedního života ve slavnost, noci v den, odpoledne u muziky v noční zábavu a třeba burčáku ve víno, chlapce v jinocha, dívky v městském oblečení v krásku v kroji. Muže od počítače ve zpěváka a tanečníka!

  A tak, když pomalu uzavírám tento text, tu najednou vidím v příspěvku Pojďme hledat studánky jeden odstavec, možná právě ten, který jsem hledal. Cituji: „… Jenomže jak jsme rostli, začali jsme se dívat na svět z větší výšky a mnohé, co jsme intenzivně vnímali jako děti, se nám začalo vytrácet z obzoru. Studánky v lesních tišinách i při cestičkách v polích patřily k tomu, co odcházelo s naším dětstvím. A místo nich jsme objevovali věci a vztahy jiné, stejně krásné. Hluboké studánky v očích žen, po nichž jsme toužili a do nichž jsme se tu šťastně, tu nešťastně zamilovávali. … A jak jsme zráli, objevovali jsme již nejen studánky, ale studnice vědění a moudrosti v knihách … a my, kteří žijeme na Slovácku, objevovali jsme je ještě v jedné studánce. Tou je pro nás, Moravské Slováky, lidová píseň. Ta nás osvěžuje i posiluje. Z ní čerpáme sílu a naději.“

  Sílu i naději, ba i nové výhledy na náš běžný život naleznete určitě v krásné knížce Jiřího Jilíka s příznačným názvem Jdu Slováckem krásným II. Všem pro dlouhé zimní večery doporučuji.

  •  

PhDr. František Synek ve vysílání Českého rozhlasu, leden 2011

 

 

 

 

24.01.2011 20:52

Josef Jančář o knížce Jdu Slováckem krásným II

     Karel Čapek vystihl v jednom fejetonu význam zájmu o tradice místa nebo regionu když napsal, že jejich poznáváním prohlubujeme ten kousek našeho světa daleko za nás, že žijeme silněji, dovedeme-li se ztotožnit se svým krajem. V tom je význam kronikářů a zejména regionálních spisovatelů, k nimž patří i dlouholetý šéfredaktor časopisu Malovaný Kraj a Slováckých novin PaedDr. Jiří Jilík.

     Jeho poslední knížka Jdu Slováckem krásným II (2010), již doprovodil pozoruhodnými obrázky inzitní malíř František Pavlica z Hroznové Lhoty, by mohla nést název předchozí knížky: Rebelové proti všednosti. V literární zkratce v této nové knížce Jiří Jilík oceňuje schopnost jednotlivců vzepřít se tíze přetechnizovaného života i globalizujícímu působení televize. Jakoby etnologickou metodou zúčastněného pozorování mapuje projevy soudobého folklorizmu. Putuje krajem jako poutník, okouzlený písněmi, jejichž prostý obsah vyjadřuje tu něžně nostalgicky, tu bouřlivácky, věčnou touhu člověka po lásce a životní radosti.

     Vtipné vyprávění o „ukrajinském ohňostroji“ ve Velké nad Veličkou, o zabijačce, již si každoročně připravuje mužský pěvecký sbor v Nedakonicích, o rodině lidových muzikantů Gabrhelových z Moravských Kopanic, o svátku krojů v Kunovicích nebo o lidech, kteří patří ke zdrojům místní identity, svědčí o Jilíkově schopnosti zachytit sváteční chvíle v tomto regionu. Mnohé z postav mají možná blízko ke Colasi Bregnonovi z románu Dobrý člověk ještě žije, avšak nezapírají, že žijí ve věku počítačů a folklorních festivalů. Jilíkovy fejetony a reportáže jakoby potvrzovaly poznatky historiků, že zrychlení našeho života vyvolává zálibu ve folkloru a zvyšuje prestiž pojmu národní dědictví. Obnova zvyků, pořádání folklorních slavností a oslava přátelských setkávání se starobylými písněmi nejdou proti proudu času, nýbrž rychle ubíhající čas maličko pozastaví.

PhDr. Josef Jančář ve Slováckém deníku, 12. ledna 2011

 

19.01.2011 18:38

Jak Bohuš Matyáš obcuje s mateřštinou

Vánoce jsou – když ne ve všech, tedy aspoň v rodinách, kde je sečtělost dosud považována za nezbytnou hodnotu – obdobím, kdy zbytní knihovna. Tedy přibude do ní několik nových knížek od Ježíška. Protože o nových knížkách z regionu čas od času píši, mám mezisváteční problém, po které sáhnout nejdříve. Jako obvykle jsem se rozhodl pro tu nejmenší, nejméně nápadnou, neboť mám takovou představu, že autoři malých knížek jaksi pečlivěji vybrušují text. Nenechají téci slova a věty, aby se rozlévaly po stránkách jako záplava, v níž pak tonou podstatná sdělení a moudré myšlenky a příběh se rozplývá v moři slov. Čtenář se pak nejednou musí vrátit na začátek, aby se dobral přediva souvislostí nutných k pochopení, co a proč vlastně čte.  Proto mám rád knížky takové, v nichž je sice méně slov, ale každé slovo je přesně tam, kde má být a kde plní svůj úkol svěřený mu autorem: rozplakat mne nebo rozesmát a donutit mne k přemýšlení. Však vzpomeňme na Horníčkovy Dobře utajené housle, jež jsou důkazem, že méně slovy se dá říci více a lépe, pokud ovšem sám autor má více a lépe v hlavě. Mnoha slovy se zpravidla vyjadřují ti, kteří v hlavě mívají pramálo, ba někdy vůbec nic, jak lze seznat zejména z projevů politiků.

  Avšak vraťme se ke knížce, kterou jsem vzal po Vánocích do ruky jako první. Moje výběrové kriterium mne nezklamalo. Ta malá nenápadná brožovaná knížka se jmenuje Kýho víra (to měkké i není chyba, ale záměr), a je to soubor fejetonů Bohuslava Matyáše, otrokovického autora, který však byl v určitém období srostlý i s Uherským Hradištěm, jmenovitě s Cimbálovou muzikou Viléma Zahradníka, již primášoval již nebohý Jožka Kučera.

  Jedenatřicet fejetonů, které autor v minulých zhruba pěti letech napsal pro ZVUK, Zlínské noviny a MfDnes, jsou „živé, vtipné, napadnuté, bohaté znalostmi i postřehy, navíc pak s humorem“. Slovy v uvozovkách charakterizoval dřívější Matyášovu fejetonistickou tvorbu již zmíněný Miroslav Horníček, a platí ta slova bez výjimky i o textech z posledních let. Přestože musel jejich autor přeskákat trpká normalizační léta, kdy nesměl vykonávat novinařinu, k níž byl nadán a výsostně ji uměl, v jeho fejetonech nenajde čtenář stín zatrpklosti; ba naopak moudrý a humorný nadhled nad během věcí lidských, jemná ironie, jíž dovede počastovat nejen okolí, ale i sebe sama, to jsou vzácné atributy jeho tvorby. Texty doplňují fotografie hradišťského autora Miroslava Potyky.

  A ještě něco. V jednom fejetonu píše, že v případě ženitby, na rozdíl od mnoha jiných, pro něho platí: „Jednou a dost!“ Je to patrně pravda, ale ne celá. Bohuš totiž obcuje nejen s vlastní manželkou, ale i s milenkou, jíž je „mateřština“. Je to krásná, mužná, nesentimentální láska, smyslná a rozkošnická, ale nikdy vulgární. Zatímco mnozí novinářští kolegové, zejména moderátoři v rádiích, s ní zacházejí jako s děvkou, Matyáš na každé rande přináší kytičku a než ulehne do slov, řekne: Miluji tě, mateřská řeči!

Slovácký deník, 7. 1. 2011                        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.2011 18:33

Přemýšlím nad tím, čím začít...

Nový rok už je opět tady. Vyzván redakcí, abych napsal do každého čísla zpravodaje malý fejeton, přemýšlím nad tím, čím začít. Na začátku nového roku se zpravidla řekne, že ten minulý rok měl své problémy, ale nebyl zas tak špatný a následuje výzva, co dělat, abychom si za rok mohli říci totéž. V posledních letech ještě následuje výzva k utahování opasků; musí nám být nejdříve hůře, abychom se pak mohli cítit lépe. Najezenému nechutná jitrnice nikdy tak dobře jako tomu, kdo se dva dny postil.

  Takhle tedy rozhodně nechci začít psát, od toho máme tu více, tu méně kvalifikované tvůrce iluzí – politiky, ti toho „namelou“ ve svých novoročních úvodnících a projevech až až. Radil jsem se tedy o čem psát s Aničkou Maděričovou, s níž jsem se setkal na Mikulášském večírku Hradišťanu ve Slovácké búdě ještě ve starém roce. Piš o lidech kolem sebe, kteří něco dovedou, jsou něčím zajímaví, o těch se píše málo. Tak jsem si vzal její radu k srdci a rozhodl se napsat o někom z těch, kteří byli ten večer v búdě přítomni. Byli to vesměs báječní lidé, bývalí i stávající členové Hradišťanu a samozřejmě i muzika s primášem Jurou Pavlicou.

  Začnu těmi mladými z taneční skupiny Laďky Košíkové. Za celoroční trápení, které jim po celý rok jejich vedoucí dopřává na zkouškách, se jí „odměnili“ skečem, parodií právě na souborovou zkoušku. Vedoucí Laďku v přesně posazené karikatuře zahrála – kdo by ji mohl znát lépe? – Laďčina dcera Jitka. Řvali jsme smíchy. Silvestr jako den plánovaného veselí jsem vymazal z kalendáře. Nemohl nabídnout nic vtipnějšího a zábavnějšího. Bylo to nádherně podivuhodné vyznání lásky od těch, jejichž citový svět Košíková úžasně obohacuje a rozšiřuje. Měla navíc za sebou náročné týdny, spojené s přípravou světové premiéry Janáčkovy opery Výlet pana Broučka do měsíce. Ona premiéra se konala v polovině listopadu v Brně na festivalu Janáček Brno 2010. Laďka Košíková vytvořila a se souborem brněnského Národního divadla nastudovala choreografii této operní inscenace v režii významné britské scénografky Pamely Howardové.

  O opeře se v našem městě moc nemluví a vlastně ani neví, podle mého soudu proto, že dosud žádnou nenastudovalo Slovácké divadlo. Škoda, že obzor kulturních redaktorů našich regionálních periodik končí u moravního mostu.

Zpravodaj UH, 1/2011

 

 

31.12.2010 17:57

Z přelomu roku

Poštěpánské posezení – 28. 12. 2010

Tou první bylo již tradiční Poštěpánské posezení neboli Klub Štěpánů. Tentokrát se nás do Domu kultury sjelo kolem sto padesáti. Jak známo je Klub Štěpánů výlučnou záležitosti mužů se vztahem k folkloru, takže naprostá většina těch, kteří od 15 hodin hráli, zpívali a hodovali, v přísálí brodského kulturáku byli buď muzikanti, tanečníci, folkloristé a lidé jim spříznění. Novým starostou byl po Josefu Kadlčíkovi (vinaři a podnikateli z Hluku) zvolen člen opavského Výhonku Mirek Masařík, rodák z Lopeníku. Schůzi řídil Mirek Potyka a permanentní starosta Luboš Málek. Pila se skvělá vína a bylo ho dost, protože každý přivezl dvě sedmičky, stoly se prohýbaly pod klobáskami a okurčičkami. Delikatesou byly jako obvykle nakládané patisony legendárního cimbalisty někdejší Kobzíkovy muziky Franty Šuláka. O POPu se moc vykládat nedá, to chce zažít. Pár fotografií přibližujících atmosfér zavěšuji do fotogalerie.

 

Expedice „Z Trnávek k Trampovi“

Jedna z nejkratších expedičních cest se konala 29. prosince. Vycházelo se od nás z chaty na Trnávkách, kde se členové expedice Chřiby sešli v 9. dopoledne. Ke snídani byl chleba se sádlem a s cibulí, medovina a čaj. Besedovalo se o lecčem, zejména o tom, kde získat finanční prostředky na vydání publikace z našich cest po stopách kněze Františka Přikryla (seriál Na hradské). Také jsme plánovali. V příštím roce 2011 se budeme v Chřibech věnovat studánkám a malým sakrálním objektům. Výprava tentokrát vedla z naší chaty pouze do bistra u Trampa, samozřejmě oklikou kolem skal Zbojník a Karlova skála. Tečku letošní expedici Chřiby učinila dršťková polévka. (Viz fotogalerie.)

23.12.2010 16:15

Slovácké novinky - prosincové

Autogramiády ve Veselí a Uh. Hradišti.

Dítko, které si mi narodilo na počátku prosince v podobě knížky Jdu Slováckem krásným II, se má čile k světu a jde tak říkajíc z ruky do ruky. Obě autogramiády, jedna v rámařství mého zetě Pavla Havlíka ve Veselí nad Moravou v pátek 17. prosince a o dva dny později druhá v rámařství dcery Petry na Palackého nám. v Uherském Hradišti, se staly dostaveníčkem čtenářů mých knížek a četných přátel. Ve Veselí si přišli nechat podepsat knížku mj. folkloristé manželé Smutní, primáš majster Martin Hrbáč, verbíř a básník MUDr. Jan Pavlík, ostrožský malíř Zdeněk Hudeček, tajemník Mětského úřadu Jaroslav Miklenda, nemohl chybět ani galerista Vojtěch Petratur. Přítomen byl samozřejmě i ilustrátor knížky Franta Pavlica. Od 13 hodin, kdy autogramiáda začala, do páté odpolední, nebylo v Pavlově dílničce ani na chvíli prázdno.

Nejinak tomu bylo v pondělí u Petry – celé odpoledne bylo plno. Prvním návštěvníkem byl můj kamarád herec Vladimír Doskočil, brzy po něm se objevil Mirek Potyka a fotograf Jarda Strnad a pak už se proud návštěvníků nezastavil. Ze známějších jmen uvádím aspoň etnografa a historika PhDr. Josefa Janřáře, primáše Burčáků Fanka Ilíka – Holmesa, mého někdejšího kolegu Zdeňka Piláta, přišel i se svou dcerou, archeologa docenta Luďka Galušku, novopečeného vysokoškolského profesora Jana Gogolu; v ženském uskupení figurovala kupř. Mirkova žena Renata, finanční poradkyně ing. Malinová a zejména pak „tři Grácie“ jejichž jména neznám, obdivovatelky tvorby Františka Pavlici, který se však nemohl dostavit, a tak, jak vidno ve fotogalerii, jsem přebral iniciativu. V sobotu 18. 12. jsme podpisovali s Frantou knížky na zámku v Uherském Ostrohu a večer na vánočním programu v míkovickém kulturáku a týden před tímto datem na podobném pořadu ve Velké nad Veličkou. Další autogramiáda bude – ovšem pokud ještě budou k mání knížky – v lednu nebo v únoru v Brně a v březnu ve Statobořicích – Mistříně.

Výstava na Památníku Velké Moravy

Od 17. prosince vystavujeme na Památníku Velké Moravy žákovské a studentské práce účastníků výtvarné a literární soutěže Na velkomoravském Veligradě. Sešlo se na osmdesát vesměs zajímavých výtvarných prací a asi dvě desítky prací literárních. 13. ledna 2011 se na Památníku bude konat předání ceny vítězům s kulturním programem. Během odpoledne zazní vítězné literární práce a koncert vážné hudby v podání žáků Slovácké základní umělecké školy v Uherském, Hradišti.

29.11.2010 19:57

Slovácké novinky – listopadové

Poděkování

Děkuji všem svým přátelům a čtenářům, kteří mně internetovou poštou nebo na facebooku blahopřáli k mým nedávným narozeninám. Poděkování patří i mým bývalým kolegům a současným spolupracovníkům z redakce ze Slováckého deníku, kteří mně přišli pogratulovat osobně.

● Jdu Slováckem krásným II

Knížka Jdu Slováckem krásným II je na světě a ještě voní tiskařskou černí. A „voní“ i kouzelnými obrázky, kterými ji obdařil malíř a výtvarník František Pavlica z Hroznové Lhoty. Vydal jsem ji pro Slovácko, o kterém v ní píši, a nebude tedy v celostátní distribuci. Ti, kdož budou mít o knížku zájem, ale protože žijí mimo náš region, na ni „nedosáhnou“, si ji mohou objednat buď přímo na mé emailové nebo poštovní adrese (viz zde Kontakt), anebo prostřednictvím Domu knihy Portal v Uh. Hradišti, které má zásilkovou službu. Adresa: www.dumknihyportal.cz. K dostání bude v knihkupectvích v Uherském Hradišti (Portal, Řehořovo knihkupectví, Rámařství P. Havlíková Jilíková), v Luhačovicích (knihkupectví Lekešová), v Bojkovicích (Dvorský), v Uherském Ostrohu (Infocentrum Mikroregionu Ostrožsko), ve Veselí nad Moravou (Křivánková a Rámařství Havlík), v Kyjově (Bůžek) a V Břeclavi (Vašíček). Na Horňácku bude knihu distribuovat Tonda Vrba (mobil: 608813592). Ukázka z knihy zde na jiném místě.


● Byl sv. Metoděj pochován v Derfli?

V souvislosti se seriálem Na stezce vyzvědačů jsem se v minulých dnech párkrát vydal do hradišťské čtvrti Sady, dříve Derfle, na hřbitov a do farního kostela Narození Panny Marie. Málokdo již ví, že podle místní tradice, byl právě v tomto kostele pochován sv. Metoděj. Hledat se ho sem několikrát vydal kunovický archeolog Antoš Horsák, ale také kněz – senzibil P. Pavel Zíbal. V pátrání mně ochotně pomohl můj někdejší novinářský kolega Zdeněk Pilát, který dnes bydlí v těsné blízkosti kostela, a pan Josef Crla, který se na archeologických vykopávkách P. Zíbala v 90. letech minulého století osobně podílel.(Viz fotogalerie.)

První část další kapitoly zmíněného seriálu, jež je věnovaná hledání velkomoravské minulosti kostela Narození Panny Marie v Derfli, vyjde ve Slováckém deníku v pátek 10. prosince.

02.11.2010 16:15

Jdu Slováckem krásným II - Zvu vás znovu na cestu krásným Slováckem

Po vlídném čtenářském přijetí knížky Jdu Slováckem krásným (2008) rozhodl jsem se vydat další soubor národopisných reportáží a fejetonů, inspirovaných lidovou kulturou a folklorem Slovácka. Sepjetí s předešlou knihou vyjadřuje  název – Jdu Slováckem krásným II.

A kam se spolu vydáme tentokrát? Pouť Slováckem začíná v Hroznové Lhotě v ateliéru výtvarníka Františka Pavlici, který novou knížku doprovází souborem malebných litografií. A odtud již vede naše cesta za „milovanými Horňáky“, na slavnosti i na košt „zelá“ do Velké nad Veličkou, dále na kuželovský „větrák“ za Františkem Okénkou a MUDr. Jendou Pavlíkem; zpět na Dolňácko do Strážnice, do dílny řezbáře Františka Gajdy i do zámeckého parku v době folklorního festivalu, do Kunovic, kde jsem vyrůstal a poprvé se seznamoval s hodnotami lidového kroje, do rodiny míkovické stárky, do Topolné a do Opavy na „výhonkářskou svatbu“, na zabijačku do Nedakonic, do Starého Hrozenkova v době Kopaničářských slavností i do řady dalších míst na Slovácku, kde žijí zajímaví lidé, nositelé lidových tradic. Věřím, že to bude stejně pěkné putování jako v předchozí knížce.

Kniha Jdu Slováckem krásným II, ilustrovaná barevnými litografiemi Františka Pavlici, vyjde do Vánoc, distribuována bude začátkem prosince. Vzhledem k omezenému nákladu doporučujeme zájemcům a knihkupcům, aby si knihu objednali prostřednictvím těchto stránek (email: jiri.jilik@gmail.com) anebo poštou na adrese Nakladatelství Jiří Jilík, Trnávky 303 E, 686 08, Buchlovice. Předpokládaná cena do 200 Kč.

Objednávka ke stažení v doc.

16.10.2010 08:30

Podzim na Slovácku

Setkání se Zdeňkem Thomou

Cestovatel, fotograf a spisovatel Zdeněk Thoma představil v pátek 8. září v malé galerii Rámařství Petry Havlíkové Jilíkové (Palackého nám. 41, Uherské Hradiště) fotografický projekt Manang po třiceti letech, který připravil společně se synem Michalem.

Zdeněk Thoma strávil na cestách po Asii sedm let svého života, často pobýval zejména v Japonsku a Nepálu, navštívil též Tibet a setkal se s tibetským dalajlámou. Je autorem cestopisů (kupř. Země bohů a démonů, Toulky po Japonsku aj.), spoluautorem knih s asijskou tématikou (Svět tibetského buddhismu, Velká kniha čaje aj.), svými fotografiemi doprovodil desítky publikací a připravil řadu výstav.

Se Zdeňkem se známe od 70. let, kdy přijížděl na Slovácko fotografovat folklorní motivy. Tak se ocitl i ve Vlčnově na jízdě králů, kam pak přijížděl pár let pravidelně, několikrát i se svými japonskými přáteli. A tak občasná výstava jeho fotografií v Uherském Hradišti již patří k tradici našeho dlouholetého přátelství. 

Fotogalerie setkání se Zdeňkem Thomou a vernisáž výstavy Manang po třiceti letech v malé galerii Petry Havlíkové Jilíkové, 8. října 2010.


Od Samka k Antošovi

Týž večer po vernisáži jsme ze Zdeňkem navštívili v Redutě báječný pořad o Samkovi Dudíkovi v režii Jiřího Plocka a Břeti Rychlíka, který pořad také vtipně moderoval. Z účinkujících musím vzpomenout primáše Petra Mičky, který dozrává ve velkou primášskou osobnost. Mám z toho radost; Petr je synem mého spolužáka z vysokoškolských studií Antoše Mičky, rodáka z Velké. Mičci jsou tradiční velický rod, píši o nich v Rebelech proti všednosti. Horňácký patriot a folklorista, navíc doktor filozofie Antoš, podnes „pan řídící“ na základní škole v Louce, vychovával žáky vždycky k „pěsničce“. Když jsem za ním jezdil do školy, zpravidla jsem ho zastihl před žáky s houslemi v rukou. A tak vedl i své syny. Oba jsou muzikanti a nositeli horňácké hudecké tradice. Předevčírem, 10. října, měl Antoš pětašedesátiny, tož mu ještě jednou aj takto posílám blahopřání a vzkaz, že může být na kluky hrdý. Což on samozřejmě je. 

Fotogalerie svěcení obrázku sv. Jana Evangelisty na Tabarkách a Beseda ve Vrbce s expedicí Chřiby, 9. října 2010.


Křížem krážem slovanským světem

Na Památníku Velké Moravy hostovali v neděli 10. října dopoledne Jiří Plocek a Jarin Nečas s hudebním pořadem inspirovaným cestami Ludvíka Kuby za lidovou písní. Přivezli zajímavé nahrávky staré aj nové z míst, kde Kuba kdysi sbíral pro svoje dílo Slovanstvo ve svých zpěvech. Byl to pěkný pořad, pár snímků Mirka Potyky je ve fotogalerii.


Světili jsme obrázek sv. Jana

Po poledni jsme s přáteli uháněli na Tabarky v Chřibech, což je známá archeologická lokalita v Chřibech, mezi Kudlovskou dolinou a Novou Dědinou. Při svých cestách s Expedicí Chřiby jsme vloni narazili na drobnou, značně zdevastovanou památku - obrázek sv. Jana. Rozhodli jsme se obrázek zrestaurovat a vrátit mu opět důstojné místo v lesním zátiší. Restaurace obrazu se ujal malíř Ctirad Kubošek z Roštína, rekonstrukci sponzoroval člen expedice Karel Grabovský. Nu a v neděli ve dvě odpoledne se konala slavnost, během které obrázek sv. Jana Evangelisty posvětil kvasický farář P. Petr Utíkal. Následovala návštěva místního muzea ve Vrbce a nakonec beseda v hospodě Na Hradské o Expedici Chřiby. Krásná podzimní slavnost se vydařila.


Ve jménu folkloru

V sobotu 9. října jsem na zámku v Uherském Ostrohu zahajoval výstavu malíři Zdeňkovi Hudečkovi. Byla to v Ostrohu „premiéra“ jeho folklorně laděné tvorby. Během tří let vytvořil Hudeček svým osobitým výtvarným rukopisem umělecky zajímavý cyklus, který stojí vidění. Potěšily mně mj. tři portréty významných ostrožských rodáků. Všechny tři – spisovatele Zdeňka Galušku a malíře Františka Bezděka a Josefa Pšurného jsem osobně znal a poslední dva jmenované i navštěvoval; obrazy vyvolaly ve mně nostalgickou vzpomínku.


Recepce ke státnímu svátku Taiwanu

S Marcelem Římákem, ředitelem Městského kulturního střediska ve Veselí nad Moravou jsme se 6. října vydali do Prahy na recepci ke státnímu svátku Čínské republiky na Taiwanu (10.10.). Recepce se konala v hotelu Mariot a setkali jsme se na ní s taiwanskými diplomaty a českou malířkou Natašou Suttou, absolventkou akademie výtvarných umění v Taipei. Pakliže vše vyjde, bude v březnu příštího roku ve Veselí tradiční Seminář asijských filmů zaměřený na kinematografii Taiwanu.

05.10.2010 21:32

Několik pozvánek

Setkání se Zdeňkem Thomou
Cestovatel, fotograf a spisovatel Zdeněk Thoma představí v pátek 8. září v 16 hodin v Rámařství a galerii Petry Havlíkové Jilíkové (Palackého nám. 41, Uherské Hradiště) fotografický projekt Manang po třiceti letech, který připravil společně se synem Michalem. Zdeněk Thoma strávil na cestách po Asii sedm let svého života, často pobýval zejména v Japonsku a Nepálu, navštívil též Tibet a setkal se s tibetským dalajlámou. Je autorem cestopisů (kupř. Země bohů a démonů, Toulky po Japonsku aj.), spoluautorem knih s asijskou tématikou (Svět tibetského buddhismu, Velká kniha čaje aj.), svými fotografiemi doprovodil desítky publikací a připravil řadu výstav. 

Ve jménu folkloru...
Ostrožský malíř Zdeněk Hudeček představí své obrazy s lidovou tematikou na výstavě v Zámecké galerii v Uherském Ostrohu. Název výstavy Ve jménu folkloru svědčí o tom, že jeho obrazy představí krásu lidového kroje a tradic slováckých regionů Dolňácka, Horňácka, Podluží i Hanáckého Slovácka. Vernisáž se uskuteční v sobotu 9. října v 17.00 hodin, pro úvodní slovo si vybral autor moji maličkost. 

Pořad na Památníku Velké Moravy
V neděli 10. října v 10 hodin dopoledne se na Památníku Velké Moravy uskuteční pořad Křížem krážem slovanským světem, s podtitulem Cestami Ludvíka Kuby za lidovou písní, připraveny Jaromírem Nečasem a Jiřím Plockem. Pořad se uskuteční v rámci XX. festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Vstup volný.

Expedice Chřiby zve do Vrbky
A konečně ještě jedno pozvání, tentokrát do přírody Chřibů. V neděli 10. října ve 14 hodin bude posvěcen obrázek sv. Jana Evangelisty v trati Tabarky. Obrázek na stromě, již značně zdevastovaný, nechali roštínským malířem Ctiradem Kuboškem zrestaurovat členové Expedice Chřiby. Obrázek tak bude dál sloužit jako malé duchovní zastavení při jedné z hradských cest. Po slavnosti bude následovat v hostinci Na hradské ve Vrbce (obec na kroměřížské straně Chřibů) beseda se členy expedice. Současně doporučuji k návštěvě zajímavé místní muzeum.

Těším se na setkání s Vámi na některé z uvedených akcí.
Jiří Jilík

09.08.2010 20:16

Slovácké novinky v červenci

Připravujeme knižní vydání seriálu Na hradské
V červnu skončila další „Expedice Chřiby“, tentokrát po stopách Františka Přikryla a skončil i seriál Na hradské, který jsme z těchto cest s Bořkem Žižlavským psali pro Slovácký deník. Podaří se nám ho vydat v knižní podobě? To byla hlavní otázka setkání členů expedice v Lovecké restauraci na Smraďavce 9. července. Silnou sestavu (viz foto) posílil ještě můj kamarád, univ. prof. Miloslav Pojsl, který přijel z Olomouce. Požádali jsme ho o napsání studie o Františku Přikrylovi do této publikace. Hlavním problémem zůstávají jako vždy peníze. Snad se nám podaří získat nějaký grant nebo sponzora. Knížka by mohla vyjít na začátek příští sezóny, tj. koncem měsíce dubna.Kopaničářské slavnosti po padesáté
Vzhledem k víkendové službě na Památníku Velké Moravy jsem ve Starém Hrozenkově mnoho pořadů letošních jubilejních slavností neabsolvoval. Příšerné vedro, které v sobotu panovalo, poněkud zmírnilo moji lítost z absence. A navíc, to, co jsem v podvečer v amfiteátru viděl, nijak nevybočovalo z průměru minulých let, takže ani nebylo čeho litovat. A to bylo, prosím, půlstoletí slavností. Nicméně přátelská setkání se známými, potěšila.

Opět na Řípu a ve Ctiněvsi
Tak jako v minulých letech jsme v červenci s Bohumilou strávili několik dní ve Ctiněvsi pod Řípem, vesničce, kde byl podle Hájka z Libočan pochován praotec Čech. 24. července jsme byli na Řípu u kaple sv. Jiří sezdáni. Za svědky nám byla vydavatelka Marie Holečková z Berouna se svým manželem, malířem Viktorem Žabinským. Při obědě v restauraci Na Střelnici v Roudnici nad Labem Marie potvrdila svůj zájem o knížku na téma Řípu. Chtěla by ji vydat ještě do Vánoc. Jestli stihnu rukopis do konce října? Tož rád bych, ale nevím...

Pařba v redakci Slováckého deníku
Kvůli deštivému počasí byla „pařba“ redaktorů a spolupracovníků Slováckého deníku plánovaná na 30. července na chatě na Trnávkách přenesena do redakce. Oslavovala se třicítka mého předchůdce, dnes divizního šéfredaktora Martina Nevyjela a moje - díky mému synovi Tomášovi a facebooku neutajená - svatba. Víno bylo skvělé, hovory, jak to při takových oslavách bývá, různé – od moudrých až po úplně nemožné. Končil jsem kolem půl druhé, Martin prý až po čtvrté ranní. Nu což, však je taky o pětatřicet let mladší. Na oslavě chyběl můj dlouholetý kolega Josef Mikuš, údajně kvůli vážnému a komplikovanému úrazu nohy. Spadl prý ze žebříku, když věšel záclony. To je také nápad v jeho letech věšet záclony. Určitě to nebylo z jeho hlavy.

07.07.2010 18:40

Slovácké novinky v červnu

Cesta na jih

Cestu na jih, na návštěvu za kamarády na Mikulovsko, zorganizoval Gusta Knot. Uskutečnila se 2. června, jeli jsme já a Gusta, v Kyjově k nám přisedli Vašek Horák, Jenda Slaměna a dvoje housle. První zastávka – Sedlec u Mikulova: návštěva Jury Holáska a košt jeho vín. V poledne jsme se přesunuli do Mikulova k našemu společnému známému Josefu Janečkovi. S manželi Janečkovými jsme se seznámili přede dvěma lety v Hradci nad Moravicí na oslavách půlstoletí Svobodné slovácké obce Výhonek. Po skvělé bábovce paní Janečkové jsme postupně vtrhli do obou Janečkových sklepů v Březí a Mikulově. K houslím Jendy Slaměny a Vaška Horáka se připojily i třetí – Jury Holáska. Hraní, zpívání a koštování skvělých vín nemělo chybu. Janečkovi – děkujeme! Výprava měla i stín – museli jsme se vzdát návštěvy Perné, kdem má sklep člen Klubu Štěpánů Jenda Štěpán Stohr, ale ten, chudák, čerpal celý den vodu ze zaplaveného sklepa. Voda do viného sklepa nepatří, to je fakt. Návštěvu jsme odložili na jindy, i tak toho bylo dost.

 

Historická společnost Starý Velehrad

Valná hromada Historické společnosti Starý Velehrad se sešla ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti 5. června, aby zvolila nové vedení. Dosavadní předseda správní rady PhDr. Jiří Čoupek, čerstvý důchodce, se rozhodl trávit podzim života na rodinných statcích v severovýchodních Čechách – v Hoříněvsi, mimochodem rodišti Václava Hanky, a tak z pochopitelných důvodů nechtěl již být volen. Došlo na mne – od onoho dne vedu Historickou společnost, kterou jsme s mým kamarádem, dnes univerzitním profesorem Miloslavem Pojslem, na počátku 90. let založili.

 

Seriál o cestě vyzvědačů

V pátek 11. června vyšla ve Slováckém deníku (v příloze Slovácké noviny)první část mého nového seriálu o středověké cestě podél Olšavy Na cestě vyzvědačů. Pro ty, kdo se k regionálnímu deníku nedostanou, jsem se rozhodl vyvěšovat jednotlivé díly na jiném místě na těchto stránkách. (Viz menu).

 

Pension pro svobodné pány

Inscenace „Pensionu“ na scéně Slováckého divadla se Igorovi Stránskému mimořádně podařila. Bavil jsem se víc než při sledování slavného Krejčíkova filmu s Janžurovou, Abrhámem a Hrzánem, který nedávno běžel v televizi. (Srovnání ovšem není zcela na místě, neboť film je něco jiného než živé divadelní představení.) Jiří Hejcman a Zdeněk Trčálek v rolích svobodných pánů excelují; Klára Brtníková v postavě slečny Anděly má co dělat, aby komickým kreacím těch dvou šašků (myšleno nikoliv pejorativně) stačila. Nevzpomínám si, že bych se někdy v divadle víc nasmál.

 

Strážnice: Podluží i Velikonoční ostrov

Na strážnický festival jsem měl letos méně času, ale úchvatné páteční (25.6.)večerní představení Mikuleckého Cesty zarúbané jsme s Bohumilou stihli. (Věnuji mu na jiném místě samostatný text.) A v neděli jsme si odnesli další pěkné zážitky z pořadu zahraničních souborů. Uchvátily šamanské tance ostrovanů z Velikonočního ostrova, ale i celkově měl pořad dobrou úroveň a atraktivní nabídku: Mexiko, Filipíny, Slovensko, Rumunsko.

Protože noclehujeme zpravidla na hotelu Student, kde bývají ubytovány zahraniční soubory, stali jsme se již nejednou účastníky noční mezinárodní merendy těch, kterým se nechce spát. Letos se nechtělo spát Rumunům a „rozbalili to“ ve vestibulu s harmonikou a houslemi. Strhující rytmy, rakija, úsměvy a pocit přátelství a sounáležitosti: tato „Strážnice pod Strážnicí“ byla opět skvělá – od půlnoci až do čtvrté ranní. Mimochodem soubor byl z města Sybiu v Transylvánských Alpách, tedy z kraje nejslavnějšího z upírů - Drákuly.


Veselí nad Moravou: Seminář tchajwanského filmu

Poslední červnový den jsme se s ředitelem Kulturního domu ve Veselí na Moravou Marcelem Římákem rozejeli do Prahy navštvívit Tchajpejskou hospodářskou a obchodní kancelář, která v České republice zastupuje Tchaj-wan. Byl jsem požádán jako bývaný prezident Tchaj-wan klubu, abych pomohl zprostředkovat v březnu příštího roku ve Veselí Seminář tchajwanského filmu. Uvítal jsem to, neboť se mi tak po dlouhé době naskytla příležitost setkat s mým dobrým přítelem Erikem Liao, který dnes vede tiskový odbor kanceláře. A tak se nám při setkání v čínské restauraci Šanghaj vybavila celá řada pěkných kulturních akcí, výstav a vystoupení souborů z Tchaj-wanu, které náš klub společně s kanceláří pořádal v Hradišti v Luhačovicích, Uherském Brodě, Buchlovicích, Ostrožské Nové Vsi, ve Vlčnově... A samozřejmě i na chvíle strávené na zkoušce mužského sboru v Kudlovicích u Strmenských (ještě žil Tonek Čevela), na Dnech vína v Hradišti, na Smraďavce, na mojí chatě v Buchlovicích, ve sklepech na Vrbici... Erik je skvělý kamarád, bohužel, koncem roku se bude vracet – již podruhé a zcela jistě na natrvalo - na Tchaj-wan a bude moc, moc daleko...

07.07.2010 16:31

Genius loci ve Strážnici

Kam se hrabou pražské muzikály se všemi celebritami a ohromující výpravou, napadlo patrně nejen mě, když závěrečnou písní skončil poslední výstup zpěvohry Fanoša Mikuleckého, kterou na strážnickém festivalu (25.6.)inscenovali divadelní ochotníci z Dolních Bojanovic. Zažil jsem něco takového v případě folklorního pořadu poprvé: celý, do posledního místa zaplněný amfiteátr Zahrada, kde se představení v pátek večer konalo, povstal a dlouho aplaudoval vestoje.

Diváci ocenili vysokou úroveň inscenace, vynikající výkony zpěváků i muzikantů a pochopitelně i Mikuleckého zpěvohu, která sestavena z lidových písní do jednoduchého dějového pásma, rozvíjí tradiční schéma vesnického dramatu, proslaveného již Mrštíkovou Maryšou. V Cestě zarúbané nepřejí rodiče lásce selské dívky k chudému synkovi. Zatímco šohaj končí ve spárech verbířů a je odveden na vojnu, dívka raději spáchá sebevraždu, než by souhlasila se sňatkem s mladým sedlákem, kterého nemiluje. Tvůrci potlačili sociální kontexty příběhu s jeho tragickým vyzněním a do středobodu divákova vnímání postavili sólové výstupy hlavních protagonistů. Nad příběhem dominují písně a hudba a divák je víc než příběhem prostoupen pocitem nádherného prožitku z vnímání lidové poezie.

Šel jsem se na Cestu zarúbanú podívat proto, že jsem o ní slyšel a věděl, ale nikdy jsem ji neviděl. Sebekriticky se přiznám, že jsem nepředpokládal, že ještě někdo nalezne na počátku 3. tisíciletí odvahu inscenovat kus, který se „narodil“ před půl stoletím, ve zcela jiné době, a pokud ano, že se mu podaří vyhnout úskalí sentimentu a někdy i nevkusu, který při takových inscenacích vždy hrozí a který nakonec – v tom lepším případě – dokáže i tragedii změnit v komedii kouzla nechtěného. Nic takového se nekonalo a já se Bojanovickým v duchu omlouvám.

To, čeho jsem byl svědkem, bych nazval malým zázrakem. Dodnes přemýšlím nad tím, v čem spočívá onen hluboký a silný zážitek, který si divák z inscenace odnáší. Může ho poskytnout tak jednoduchý až banální příběh, lidové písničky a jakkoli výtečné výkony interpretů? Odpověď zní: nikoliv. Je třeba hledat jinde. Mám zato, že inscenace zpěvohry se v tomto případě vymyká dokonce schopnostem profesionálů, a to proto, že došlo k naprosto výjmečné identifikaci účinkujících s inscenovaným dílem, jakou neočekáváme u profesionálních divadelníků a s jakou se nesetkáme ani u folklorních souborů. Cesta zarúbaná je nejen osobní výpověď Fanoše Mikuleckého z poloviny 20. století, ale i osobní výpověďí jedné slovácké obce – Dolních Bojanovic roku 2010. V amfiteártu Zahrada toho večera zpívali defilovali nejen zpěváci a herci, ale i tradice vlastní vesnice, identifikace s domovinou, se Slováckem a jeho duchovními hodnotami. O geniu loci se mluví jako o duchu místa v souvislosti s hmotnými památkami. Zde byl genius loci přítomen v nezvyklých souvislostech také, byl to duch nejen místa, ale i sídla, krajiny, země, lidí, kteří onu krajinu obývají. A nebyl němý jako ten památkový, ale zpíval. A jak krásně!

24.06.2010 23:18

Výstava Chřiby neznámé otevřena

Vestibul kina Hvězda zaplnili 10. června příznivci naší chřibské expedice, kteří se zde sešli na vernisáži výstavy fotografií s názvem Chřiby neznámé. Fotografie z našich cest vystavovali Bořek Žižlavský, Jiří Blaha, Ivo Hubík a Karel Grabovský. Na výstavě se sešla kolekce pěkných a nevšedních fotografií z míst málo známých a nebo záběrů pořízených v jedinečných okamžicích. Ke zdaru vernisáže významně přispěli Vladimír Dokočil a Martin Vrtáček, herci Slováckého divadla a naši kamarádi, mimochodem oba žijící v Chřibech. Vlaďa na Smraďavce a Martin ve Starých Hutích. Také sponzoři nám byli příznivi – Zdeněk Habrovanský z polešovické šlechtitelky nás obdaroval basou sedmiček vína a ředitel Jelínka Vizovice Dvořáček vyslal dokonce dodávku plnou destilátů k degustáži. O hruškovici jsem nikdy neměl valné mínění, dokud jsem neochutnal tu Jelínkovu. Byla výtečná. Vdolečky nás zásobil Mikroregion Chřiby, dalším skvělým pečivem pekárna Varmuža z Boršic. Ředitel Městských kin Pepa Korvas byl v dobré náladě. Co víc jsme si mohli přát?!

Několik fotografií viz fotogalerie.

02.06.2010 07:15

Pozvání na výstavu fotografií a projekce filmů

Všechny Vás, své přátele, si dovoluji pozvat na akce v měsíci červnu.

Chřiby neznámé

Ve čtvrtek 10. června se v 18.15 hodin v kině Hvězda uskuteční zahájení výstavy fotografií Chřiby neznámé. Jde o kolekci fotografií méně známých chřibských lokalit a nevšedních záběrů z cest Expedice Chřiby, které se skupinou přátel podnikáme od roku 2002. Autory fotografií jsou Bořek Žižlavský, Josef Blaha, Ivo Hubík a Karel Grabovský.

Ozvěny Musaionfilmu

O týden později, ve čtvrtek 17. června v 18 hodin, se v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě uskuteční Ozvěny Musaionfilmu, projekce vybraných muzejních filmů, zapůjčených Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě, které je pořadatelem každoroční přehlídky Musaionfilm. Součástí kolekce Ozvěn je i snímek „Terezské údolí–Dívejte se srdcem“ (2010), na němž jsem se podílel jako autor scénáře. (Režie Ivan Stříteský.) 

Promítání dokumentů ČT

V rámci MFF Strážnice se v sobotu 26. června od 14 hodin uskuteční ve strážnickém skanzenu (objekt E12) promítání dokumentů České televize z cyklu Náš venkov, z produkce brněnského studia ČT. Jde o snímky natočené v minulém roce podle mého scénáře (kromě snímku č. 6). Čtvrthodinové snímky, si všímají, jak vyplývá ze samotného názvu cyklu, některých aspektů současného života na venkově. Nejde o snímky národopisného charakteru, ale protože se týkají venkova slováckého, má v nich i lidová kultura své patřičné místo.

1. Ježíšek měl jméno Zuzanka
2. Fašankové starosti starostů
3. A gajdy tam bývaly vždycky doma
4. Hroznová koza
5. Vdolečky jsou grunt
6. Oživlé dřevo
7. Vesnice nebo městečko?
8. Husí chmýří všechno smíří

Těším se s Vámi na viděnou na některé z uvedených akcí.
Jiří Jilík

02.06.2010 06:56

Slovácké novinky v květnu

Otevření muzea pálenic (15.5.)

Počátek května byl ve znamení příprav na otevření Muzea lidových pálenic ve Vlčnově. Nevelkou hřivnou bylo mi přispět ke třem souvisejícím produktům – knize Jiřího Severina Všeho dokvasu, videofilmu Jak vypálit trnku a CD Pijácké písně.

Vlastnímu slavnostnímu otevření muzea předbíhala v pátek 14.5. recesistická kofenerce, jejímž účastníky byli sami organizátoři muzea. Úryvkem z knížky Pět statečných, které je ozvukem mého učitelování ve Vlčnově, jsem připomněl psychologickou charakteristiku obce, která z pijáckého hlediska leží na hranici kořalky a vína, což během staletí na psychice jeho obyvatel nemohlo zůstat beze stopy.

Vlastní slavnost otevření Muzea lidových pálenic předčila očekávání. Novou expozici, v níž jsou vystaveny tři desítky černých pálenic, během onoho jediného dne shlédlo kolem patnácti set návštěvníků. Následný košt slivovice, večerní folklorní pořad „Po pití mnohém, rozume sbohem“ i jarmark před muzeem - vše se pohybovalo a mísilo v jakémsi opojném slivovicovém oparu, jenž dokázal zastřít nejeden dramaturgický, technický či organizační nedostatek. Všichni byli natěšení na dobrou slivovici a písničky o ní. A obojího bylo dostatek. Kdybych měl coby člen organizačního výboru vynachválit někoho z těch, kdož se starali o davy denodenních i svátečních pijáků, pak by moje chvála směřovala zejména do řad mužského sboru z Vlčnova a Vlčnovských búdových umělkyň. Svých úkolů se zhostili znamenitě. Zástěra s logem Muzea lidových pálenic mi během soboty výborně posloužila. Uložil jsem ji společně s pleskačkou slivovice na čestné místo mezi suvenýry připomínající pěkné chvíle.

 

Jízda králů v Kunovicích (23.5.)

O týden později, v neděli 23. 5., jsme se s Bohumilou vydali do Kunovic na jízdu králů. Dopolední přípitek na Městském úřadě jsme sice nestihli, ale o vlídnou společnost místostarostky Ivy Májíčkové jsme připraveni nebyli – věnovala nám ze svého času drahnou chvíli. Obdivuji se vždy této ženě,jak s profesionalitou zvládá nelehký úřad - a poté, co opustil tento svět dobrý člověk a kamarád, starosta Jiří Vařecha, a na ni přešlo věškeré břímě věcí obecních můj, obdiv k ní vzrostl. Milou společnost doplňovala paní doktorka Věra Kovářů, stále nesmírně vitální, společenská a dobře naladěná...

 

Slávek Štěrba měl osmdesát (23.5.)

Podvečer téhož dne jsme ještě na Pálenici zastihli Slávka Šterbu, dlouholetého mladšího kamaráda mého otce a dlouholetého staršího kamaráda mého, jehož pravnuk Joura byl kunovským králem. Slávek, který, jak tomu ani při takové příležitosti nemohlo být jinak, byl v kroji. Před pár dny, 13. května, oslavil 80. narozeniny. RNDr. Stanislav Štěrba mně kdysi dávno coby středoškoláka připravoval k maturitě z deskriptivní geometrie, a mnohem později, když jsem se do Kunovic vrátil po létech strávených ve Vlčnově, jsme společně strávili řadu večerů v rozhovorech o historii Kunovic. Byl mým učitelem patriotismu a jsem mu za to vděčný.

 

Dvojnásobné padesátiny (29.5.)

V sobotu v podvečer, když mi skončila služba na Památníku Velké Moravy, jsme se rozejeli do Starého Hrozenkova poblahopřát našim  přátelům Lydii a Bohumilovi Gabrhelovým, kteří v sestavě se synem Jiřím jsou známi jako rodinná muzika Gajdoši z Kopanic. V salonku na motorestu oslavovali padesátiny, které oba mají ve stejném roce. Gajdy tentokrát nechali doma a zahrát si pozvali Strýce ze Strání. Bylo to srdečné setkání s lidmi, kterých si velmi vážím jako dobrých lidí i jako folkloristů, jediných nositelů gajdošské tradice na Kopanicích. S Gabrhelovými mně pojí také téma „bohyní“, neboť právě Lydie s Bohušem mě koncem 80. let poprvé přivedli k jejich babičce, žítkovské bohyni Irmě Gabrhelové, dceři slavné Anny Struhárové. Kdo chce o bohyních vedět více, toho odkazuji na své knížky Žítkovské bohyně (2005)a Žítkovské čarování (2006).

 

Jízda králů Vlčnov (30.5.)

Letos poprvé, co já pamatuji, (to je tedy někdy od roku 1970), se nekonal závěrečný pořad slavností na stadónu TJ, ale na parkovišti ve středu obce. Bylo to dobré rozhodnutí přenést závěr jízdy králů do obce. Bohužel ani letos počasí Vlčnovjanům nepřálo; pršelo dopoledne, a tak se dopolední pořad konal v sále klubu. Pak se naštěstí vyčasilo a jízda králů mohla v pohodě absolvovat objížďku. Slejvák přišel i odpoledne; naštěstí až ve chvíli, kdy probíhala na pódiu přehlídka účinkujících a závěrečný krátký pořad s králem – Královský vínek. Když jsem se z pódia loučil s diváky, všechno už prchalo někam pod střechu. Tu nám s Bohumilou poskytla kancelář starosty Pijáčka. Tam našli útočiště Burčáci, kteří odpolední průvod rovnou vynechali, tak zapomněli, že mají na závěr doprovodit soubor Háječek. Jejich hudební reputaci zachránili Kuba Ilík (Harafica) a Zdeněk Stašek (Mladí Burčáci), kteří Háječku sedlcké zahráli, zatímco slavní tatíci někde v pohodě popíjeli. Vytýkat něco Burčákům nemá cenu, učinil jsem tak naposledy v roce 1976 a stejně to bylo k ničemu, na podobná překvapení musí být člověk připraven.

Vlčnovským králem byl letos Roman Hruboš, což je vnuk Heleny a Antonína Plachých. Helena byla mojí kolegyní; učila v Mateřské škole, kde v 70. letech založila s dětmi soubor, kterému jsem vymyslel jméno - Čerešničky (i dnes s ním šla v průvodu). Tonda byl několik let ředitelem Klubu sportu a kultury v době, kdy jsem byl předsedou programové rady Vlčnovských slavností. Při odchodu z obce jsme byli paní místostarostkou Martou Mošťkovou obdarováni slivovicí a vdolečky. Uvádím to jen proto, že Martu, za svobodna Josefíkovou, jsem učil od 6. až do 9. třídy; byla primánka a mám z ní radost, jako z každého svého žáka, který v životě uspěl.

28.04.2010 17:54

Omalovánky Veligrad

S finanční spoluúčastí Historické společnosti Starý Velehrad vydalo nakladatelství Jiří Jilík omalovánky s názvem Veligrad. Je to průvodce nejmenších návštěvníků expozice Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Obrázky nakreslil malíř a výtvarník Ladislav Pálka ze Zlína, který dlouhá léta působil jako režisér, výtvarník a animátor ve zlínských filmových ateliérech. Naposledy se výtvarně podílel na realizaci oblíbeného animovaného seriálu Pat a Mat a je znám i dětským čtenářům jako ilustrátor jejich knížek. Omalovánky jsou druhou prací pro zmíněné nakladatelství - v roce 2008 nakreslil leporelo O jízdě králů. (Viz informaci zde na jiném místě.)

18.03.2010 18:29

Přečetli jsme za vás v Denících Olomouckého kraje

Krajinu utváří nejen příroda, ale i její paměť

 

Náměšť na Hané – O krásách Terezského údolí u Náměště na Hané na Olomoucku natočil nový dokumentární film Ivan Stříteský; Jiří Jilík k němu napsal scénář. Půlhodinový film bude mít v neděli 14. března v Náměšti slavnostní premiéru. Kotouče snímku Terezské údolí – Dívejte se srdcem se poprvé rozvinou ve 14 hodin v tamním kulturním zařízení.

Toto údolí nepatří k nejvyhledávanějším přírodním parkům na Moravě, spíše naopak, znají a navštěvují je ponejvíce lidé vyhledávající tichá a zapomenutá přírodní zákoutí, kde člověk často během dvou hodin nepotká živáčka. Asi tak dlouho trvá procházka Terezským údolí, loukami podél říčky Šumice a pěšinou spojující městečko Náměšť na Hané s vesnicí Laškovem, ležící již v podhůří Bouzovské vrchoviny.

O okolnostech vzniku nového snímku jsme se pobavili se sénáristou Jiřím Jilíkem.

Režisér pochází z hanáckého Prostějova, vy ze slováckého Uherského Hradiště. Jak jste se dali vůbec dohromady?

Naše spolupráce začala před pěti lety, kdy mě Ivan Stříteský, majitel a jediný zaměstnanec Ekologického audiovizuálního centra SKYFILM, oslovil, jestli bych nenapsal scénář k filmu o Chřibech. Protože Chřiby dobře znám a s tzv. „expedicí Chřiby“ se jimi intenzivně toulám už pěknou řádku let, nabídku jsem přijal. Tak vznikl před čtyřmi lety zdařilý snímek „Chřiby, hory lidí a mýtů“. Když se v roce 2007 Ivan rozhodl natočit snímek o přírodní rezervaci Terezském údolí, obrátil se opět na mě. Neváhal jsem a nelituji.

Přesto. Mezi Slováckem a Hanou je určitá vzdálenost, vyjádřitelná nejen v délkových mírách a vy jste autor spjatý takřka výlučně s Pomoravím. V čem byla práce na tomto filmu jiná.

Hlavně v tom, že do té doby jsem nikdy o Terezském údolí neslyšel a v Náměšti na Hané nikdy nebyl. Ale právě to, že budu v prostoru mně neznámém, mě docela lákalo. Práce na scénáři se pak stává i zajímavým dobrodružstvím. Nastěhoval jsem se na nějaký čas do maličkých lázní Slatinice, kousek od Náměště, neboť tam pohříchu tehdy nebyl ani průměrný hotel či penzion, a údolí i okolní lesy jsem si prochodil. A ponořil se do současných prací o údolí i do starší hanácké regionální literatury, kterou mně bohatě zásobila kamarádka, knihovnice z vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka. Společně s Ivanem jsme navštívili pana Ladislava Rašku, který se v údolí narodil a prožil tam celé dětství, i některé další pamětníky. A z těch střípků a dojmů jsem pak skládal výslednou představu, kterou do skutečných obrazů mistrně převedl Ivan.

Proč je v názvu ten dovětek – Dívejte se srdcem. Nestačí oči?

Nestačí. Ono Terezské údolí jsou – sice krásné – ale jenom louky. Nejsou v něm žádné stavby a památky, nepotkáte tam lidi. Jenom příroda. Ale na tom těžko postavíte film, aby nenudil. A tak jsme se s režisérem pokusili vyvolat „paměť krajiny“. Ukázat i to, co vidět není, ale je to v krajině přítomno, třeba pověsti.

To znamená, že jste angažovali také herce?

Ano. Dá se to tak říci. A jednoho je třeba jmenovat. Tenhle film „neudělala“ jenom Ivana Stříteského kamera, ale také průvodce údolím – Ladislav Lakomý, největší z moravských herců, vynikající recitátor a docent JAMU. My jsme Ivanem netušili, že je rodákem z Náměště, pro mě byl vždy brněnským hercem. Byli jsme s režisérem na první návštěvě u starostky Náměště paní Husičkové a ta mě vybavila různou propagační literaturou, jakou si dnes obce a mikroregiony vydávají. Listuji namátkou jednou brožurou a v kapitole významní rodáci vidím jméno Ladislava Lakomého. „Ale vždyť on tady bydlí,“ povídá paní starostka a napsala mně jeho telefonní číslo. Pan docent nabídlu přijal. S ním a jeho spolužákem Ladislavem Raškou jsme se pak jednoho dnes vydali na túru údolím. Přes Šumici po kamenech přeskakovali jak mladíci. S nimi a jejich vzpomínáním to byla moje nejpěknější cesta tím krajem. Film  účastí Ladislava Lakomého velice získal.

Uvidíme snímek v televizi?

Jak znám obyčeje v české televize velice pochybuji.

Proč?

Nevím. To se musíte zeptat jich. Ale určitě nějaký důvod mít budou. Třeba, že se nevejdeme do jejich formátu.

Máte s režisérem Stříteským nějaké další plány?

V současné době začínáme připravovat snímek s tématem péče o krajinu. Co bude a jestli něco bude dál, uvidíme.

Připravil: Martin Nevyjel

(Prostějovský deník, 12.3. 2010)

18.03.2010 18:16

Náměšť na Hané – premiéra snímku o Terezském údolí

V neděli 14. března před polednem jsme se s Bohumilou vydali na Hanou. V Náměšti se konala premiéra videosnímku „Terezské údolí – Dívejte se srdce“ z tvůrčí dílny, dá-li se to tak říci „Jilík – Stříteský“. Po úspěšných Chřibech lidí a mýtů je to další snímek, který jde dál než dnešní běžná produkce tohoto žánru. Ke kvalitě významnou měrou přispěl průvodce filmem – herec Ladislav Lakomý, rodák z Náměště.

Sál kulturního domu praskal ve švech, nakonec se projekce opakovala, aby se na všechny dostalo. Nepominutelná maličkost mi potvrdila pravdivost rčení o lakotě Hanáků – přítomným tvůrcům nenabídli ani sklenici vody, natož kávu.

Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 01

722 984 125

Vyhledávání

Připravuje se nové vydání knihy ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ

V knihkupectvích  od 8. března 2021.

 
Knihu je možné již dnes předobjednat na e-shopech nakladatelství  a u autora: jiri.jilik@gmail.com. 
Nabídka knih Jiřího Jilíka, viz zde: "Nakladatelství VELIGRAD".
 

 

 

 
 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode